Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pontes Assessment & Development

Versie: 9 juni 2021

 

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Pontes Assessment & Development opdracht verleent of ten behoeve van wie opdracht wordt verleend om werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten

1.2 Pontes Assessment & Development: PONTES c.q. opdrachtnemer referereert aan Pontes International BV, gevestigd te Breda aan Baronielaan 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 55406009, en al haar gelieerde ondernemeningen, waaronder (maar niet beperkt tot) Pontes Assessment & Development, (hierna “PONTES”).

 

Artikel 2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PONTES en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en PONTES, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

2.2 PONTES houdt zich aan de professionele gedragsregels van de Orde voor Organisatiekundigen en –adviseurs.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een aanbieding is gebaseerd op de informatie die aan PONTES door de Opdrachtgever is verstrekt. De aanbieding is één maand geldig, tenzij anders vermeld.

3.1.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen. Zolang deze opdrachtbevestiging niet is ontvangen, behoudt PONTES het recht capaciteit elders in te zetten.

3.2 Een mondelinge opdracht wordt door PONTES schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 4 Ter beschikking stellen informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke PONTES overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en volgens de planning uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm beschikbaar te stellen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PONTES versterkt gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.3 Opdrachtgever is gehouden PONTES onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3.1 Indien en voor zover Opdrachtgever dit aan PONTES verzoekt worden documenten en bescheiden geretourneerd. Waar noodzakelijk worden kopieën opgenomen in werkdossiers van PONTES.

4.4 Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht anders dan in afstemming met PONTES.

4.4.1 De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Indien PONTES hierom verzoekt verschaft Opdrachtgever aan PONTES kosteloos een werkruimte met de benodigde aansluitingen ten behoeve van communicatie.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 PONTES bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd en zal daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht nemen.

5.2 PONTES kan eerst meer werkzaamheden verrichten dan in de opdracht zijn aangegeven en aan Opdrachtgever in rekening brengen indien Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend, tenzij de meer werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van PONTES.

5.3 Indien PONTES derden bij de uitvoering van de opdracht betrekt gaat zij hiertoe slechts over na daarover met Opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking is PONTES gehouden tot geheimhouding van door de Opdrachtgever verstrekte informatie tegenover derden.

6.2 Behoudens toestemming van Opdrachtgever is PONTES niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

6.3 Tenzij PONTES daarvoor schriftelijk toestemming verleent zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen, die niet zijn gedaan ten behoeve van het informeren van derden, niet openbaar maken en ervoor zorgdragen dat derden van de inhoud geen kennis kunnen nemen.

6.4 PONTES zal de verplichtingen van dit artikel opleggen aan door PONTES ingeschakelde derden.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1 PONTES behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze uit de Wet voortvloeit.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder inbegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van PONTES, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Het is Opdrachtgever toegestaan de door PONTES geleverde producten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

Artikel 8 Honorarium

8.1 Indien na de totstandkoming van de opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is PONTES gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

8.2 Het honorarium van PONTES wordt, vermeerderd met onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. De omzetbelasting wordt afzonderlijk op de facturen van PONTES vermeld.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling door Opdrachtgever zonder aftrek, korting of verrekening op de door PONTES aangegeven wijze ten gunste van het door PONTES aangegeven rekeningnummer, binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum

9.2 De gefactureerde bedragen komen niet in aanmerking voor opschorting en/of verrekening, ook niet bij bezwaren ten aanzien van de factuur.

9.2.1 Indien Opdrachtgever binnen de in 9.1. genoemde termijn niet of gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of een andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien beslag is gelegd op de goederen van Opdrachtgever, surseance van betaling door Opdrachtgever is aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, is het totale aan PONTES verschuldigde bedrag, ongeacht andere afspraken omtrent de betalingstermijn, terstond opeisbaar. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever in verzuim.

9.2.2 Bij verzuim van de Opdrachtgever wordt het door Opdrachtgever aan PONTES verschuldigde gedrag verhoogd met een rente van 2% per maand of een gedeelte van de maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.

9.2.3 Alle in redelijkheid door PONTES gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever.

9.2.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is PONTES gerechtigd van Opdrachtgever aanvullende zekerheidstelling te verlangen, de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel de overeenkomst per brief te ontbinden en al hetgeen door Opdrachtgever aan PONTES is verschuldigd, direct op te eisen.

9.2.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het totale factuurbedrag van de voor hen uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken aan PONTES te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Reclames schorten de betalingstermijn niet op.

 

Artikel 11 Leveringstermijn

11.1 Indien een vooruitbetaling is overeengekomen of materiaal ter beschikking dient te worden gesteld, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan indien de betaling of materialen zijn ontvangen.

11.2 Omdat de duur van de opdracht door allerlei factoren kan worden beïnvloed zoals de kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijn indien die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij PONTES de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn.

 

Artikel 12 Opzegging

12.1 Opdrachtgever en PONTES kunnen te allen tijde de opdracht opzeggen.

12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

12.2.1 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft PONTES in verband met bezettingsverlies recht op een vergoeding van 70% van de resterende overeengekomen prijs, onverminderd het recht van PONTES om volledige schadevergoeding te vorderen, tenzij er feiten aan de opzegging ten grondslag liggen die PONTES zijn toe te rekenen.

12.2.2 Indien PONTES is overgegaan tot tussentijdse opzegging, heeft opdrachtgever recht op medewerking van PONTES  bij overdracht aan derden, tenzij er feiten of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

12.3 PONTES behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

12.4 Indien opdrachtgever een geplande bijeenkomst wil annuleren geldt de volgende regeling:

  • Tot 8 weken kosteloos
  • Tot 6 weken wordt 25% van de kosten in rekening gebracht
  • Tot 4 weken wordt 50% van de kosten in rekening gebracht
  • Tot 2 weken wordt 75% van de kosten in rekening gebracht
  • < 2 weken 100% van de kosten

 

Artikel 13 Overdracht

PONTES is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van opdrachten, indien de oorzaak hiervan niet aan PONTES is toe te rekenen of het gevolg is van overmacht in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1.1 PONTES verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van hem verwacht mag worden. PONTES is niet aansprakelijk voor fouten en schade of gevolgschade van derden door onjuiste informatie van de zijde van Opdrachtgever.

14.1.2 De aansprakelijkheid van PONTES is beperkt tot het bedrag aan honorarium dat PONTES voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen en beperkt tot het maximum van één maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht voor de laatste zes maanden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid door PONTES.

14.1.3 De aansprakelijkheid van PONTES is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, dan wel tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een soortgelijk bedrijf als PONTES zich pleegt te verzekeren.

14.2 Voor schade waarvoor de door PONTES afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsregeling geen dekking biedt, kan PONTES nimmer aansprakelijk worden gehouden.

14.3 PONTES heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever te beperken en/of ongedaan te maken.

14.4 De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel wordt mede bedongen voor ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 15 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

 

Artikel 16 Overname personeel

16.1 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of hierover onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

16.2 De partij die in strijd handelt met lid 1 van dit artikel is aan de wederpartij een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,00 verschuldigd.

 

Artikel 17 Overige bepalingen

17.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het PONTES toegestaan de bedrijfsnaam en beeldmerken / logo’s van de Opdrachtgever te gebruiken voor marketing en communicatie doeleinden, zoals benoemen / tonen als klantreferenties in (sociale) media.

 

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18.2 De geschillen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

18.3 In afwijking van het vorige lid kunnen Opdrachtgever en PONTES overeenkomen geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Downloaden 
  • download PFD